0418/62415
0884401379

Обществена поръчка с предмет: “Доставка на готови ястия за нуждите на „МБАЛ“ ЕАД – гр. Гълъбово“ по реда и при условията на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки. Срок на валидност - 24.11.2014г.

 

“Доставка на готови ястия в “Многопрофилна болница за активно лечение” ЕАД – гр. Гълъбово”