0418/62415
0884401379

Вътрешни правила по ЗОП

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ПОРЪЧКАТА:


Правно основание: чл. 193 от ЗОП, във връзка с чл. 110, ал. 2, т. 4, б.”а” от ЗОП


Мотиви:

Участникът класиран на първо място не се явява за сключване на договор в срока на чл.194, ал.1 от ЗОП. Не са налице повече от един участвали в процедурата.

 

Публикувано на 18.01.2018

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ПОРЪЧКАТА:


Правно основание: чл. 193 от ЗОП, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП


Мотиви:

Необходими са съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица. Съществената промяна се изразява в обстоятелството, че е изискано представяне на доказателство, че транспортното средство, с което ще се извършва услугата отговаря на стандарт Евро 4 или по-висок, което обуславя по висока цена на услугата и изключва от участие голям процент от евентуално заинтересовани лица. Цитираната промяна съществено променя условията на обществената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица, тъй като на практика, с поставеното изискване се обуславя наличието на транспортни средства които да са по-нови и на по-висока стойност, което предполага по-голяма стойност на предлаганата услуга.

 

Публикувано на 01.11.2017