0418/62415
0884401379

Обществена поръчка с предмет: “Доставка на медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ“ ЕАД – гр.Гълъбово“ по реда и при условията на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, ID 9051320, Срок на валидност - 05.04.2016г

“Доставка на медицински консумативи в “Многопрофилна болница за активно лечение” ЕАД – гр. Гълъбово”

 

1. Въпроси и отговори

2. Публична покана

3. Документация

4. Въпроси и отговори

5. Договор 1

6. Протокол 1

7. Договор 2

8. Договор 4

9. Образци

10. Договор 3

11. Протокол 2