0418/62415
0884401379

Обществена поръчка с предмет: “Доставка на медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ“ ЕАД – гр.Гълъбово“ по реда и при условията на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки. 

Срок на валидност - 25.11.2014г.

 

“Доставка на медицински консумативи в “Многопрофилна болница за активно лечение” ЕАД – гр. Гълъбово”