0418/62415
0884401379
Обществена поръчка с предмет: “Доставка на готови ястия за нуждите на „МБАЛ“ ЕАД – гр. Гълъбово“ 
по реда и при условията на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки., ID 9051319