0418/62415
0884401379

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Превоз на работещите в “Многопрофилна болница за активно лечение” ЕАД – гр. Гълъбово от гр. Стара Загора до “МБАЛ” ЕАД – гр. Гълъбово и обратно”, Преписка: 00297-2016-0001 Срок на валидност - 18.04.2016г.

 

“Превоз на работещите в “Многопрофилна болница за активно лечение” ЕАД – гр. Гълъбово от гр. Стара Загора до “МБАЛ” ЕАД – гр. Гълъбово и обратно”


 


Решение
Обявление
Документация
Документация(Word)
Приложения и образци

Протокол с констатации

Протокол 2

Решение за класиране

Договор