0418/62415
0884401379

Обявление за за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: “Превоз на работещите в “Многопрофилна болница за активно лечение” ЕАД – гр. Гълъбово от гр. Стара Загора до “МБАЛ” ЕАД – гр. Гълъбово и обратно”

 


 

Публикувано на 27.10.2017


 


27.10.2017 1. Обява ID 9069716
27.10.2017 2. Документация
27.10.2017 3. Образци


01.11.2017 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ПОРЪЧКАТА:
Правно основание: чл. 193 от ЗОП, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП


Мотиви:

Необходими са съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица. Съществената промяна се изразява в обстоятелството, че е изискано представяне на доказателство, че транспортното средство, с което ще се извършва услугата отговаря на стандарт Евро 4 или по-висок, което обуславя по висока цена на услугата и изключва от участие голям процент от евентуално заинтересовани лица. Цитираната промяна съществено променя условията на обществената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица, тъй като на практика, с поставеното изискване се обуславя наличието на транспортни средства които да са по-нови и на по-висока стойност, което предполага по-голяма стойност на предлаганата услуга.