0418/62415
0884401379
Обявление за за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: “Превоз на работещите в “Многопрофилна болница за активно лечение” ЕАД – гр. Гълъбово от гр. Стара Загора до “МБАЛ” ЕАД – гр. Гълъбово и обратно”

Публикувано на 20.11.2017

 

20.11.2017 1. Обява ID 9070492
20.11.2017 2. Документация
20.11.2017 3. Образци
01.12.2017 4. Съобщение
01.12.2017 5. Информация ID: 9070990
08.12.2017 6. Протокол
18.01.2018 7. Решение


18.01.2018 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ПОРЪЧКАТА:
Правно основание: чл. 193 от ЗОП, във връзка с чл. 110, ал. 2, т. 4, б.”а” от ЗОП


Мотиви:

Участникът класиран на първо място не се явява за сключване на договор в срока на чл.194, ал.1 от ЗОП. Не са налице повече от един участвали в процедурата.