0418/62415
0884401379
Обявление за за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: “Превоз на работещите в “Многопрофилна болница за активно лечение” ЕАД – гр. Гълъбово от гр. Стара Загора до “МБАЛ” ЕАД – гр. Гълъбово и обратно”

Публикувано на 19.01.2018

 

19.01.2018 1. Обява  /   ID 9072326

19.01.2018 2. Документация

19.01.2018 3. Образци

31.01.2018 4. Съобщение

31.01.2018 5. Информация  /   ID 9072611

07.02.2018 6. Протокол

16.02.2018 7. Договор